burn

My Top 3 Ab Exercises To Burn Fat Fast Using Weights

My Top 3 Ab Exercises To Burn Fat Fast Using Weights

 burn
burn

My Top 3 Ab Exercises To Burn Fat Fast Using Weights 0:54 – #1: Cable Crunches – 3 Sets x 12 Reps
2:17 – *Modified Home Version: Weighted Behind-The-Neck Sit-Ups – 3 Sets x 12 Reps

เป็นการ Burn Fat Fast อย่างรวดเร็ว

แบ่งการออกกำลังกายเหล่านี้ลงสำหรับคุณ

burn
burn

0:54 – #1: Cable Crunches – 3 Sets x 12 Reps
2:17 – *Modified Home Version: Weighted Behind-The-Neck Sit-Ups – 3 Sets x 12 Reps

3:34 – #2: Weighted Side Oblique Crunches – 3 Sets x 10 Reps Per Side

4:54 – #3: Weighted Windshield Wipers – 3 Sets x 10 Reps Per Side
5:44 – *Modified Kettlebell Version
6:27 – **Advanced Version

burn
burn

การฝึกด้วยท่า Cable Crunch

เริ่มต้นจากการปรับรอกให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุด แล้วคล้องด้ามจับเอาไว้ จากนั้นให้นั่งคุกเข่า ห่างจากเคเบิ้ลประมาณ 0.5 เมตร โดยให้นั่งหันหน้าเข้าหาเคเบิ้ลพร้อมกับดึงด้ามจับลงมาไว้บริเวณเหนือหัว เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Cable Crunch

1.เริ่มต้นจากการสูดหายใจเข้าจนสุด จากนั้น ออกแรงเกร็งกล้ามหน้าท้อง เพื่อกดลำตัวช่วงบนลง ดึงน้ำหนักให้ลอยขึ้น โดยพยายามไม่ใช้การดึงสะโพกไปทางด้านหลัง พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหน้าท้องออก เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

burn
burn

Weighted Behind-The-Neck Sit-Ups

การฝึกด้วยท่า Sit Up เริ่มต้นจากการนอนหงายหน้าราบลงบนพื้น ตั้งเข่าชันขึ้น วางเท้าทั้งสองข้างกว้างประมาณหัวไหล่  มือทั้งสองข้างประสานไว้ที่ท้ายทอย เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Sit Up

1.เริ่มจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้นให้ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องเพื่อยกลำตัวส่วนบนขึ้นมาจนกระทั่ง ทำมุมเป็นรูปตัว V กับต้นขา พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.ค่อยๆ คลายกล้ามเนื้อหน้าท้องออก ลดลำตัวลง พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

*หากฝึกด้วยตัวเปล่าจนชำนาญแล้ว สามารถนำเพลทมากอดไว้ที่หน้าอกเพื่อเพิ่มความยากได้