f-russian-twist-start

Russian Twist

MAIN MUSCLE WORKED : Abdominals
OTHER MUSCLE WORKED :
EQUIPMENT : Body only
MECHANICS TYPE : Isolation

การออกกำลังกาย ท่าพื้นฐาน Russian Twist

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

f-russian-twist
f-russian-twist
f-russian-twist
f-russian-twist
f-russian-twist-start
f-russian-twist-start

นั่งงอขา ยกเท้าให้ลอยจากพื้น เอนตัวไปข้างหลังเล็กน้อย เกร้งที่บริเวณหน้าท้อง มือประสานไว้หน้าลำตัว บิดตัวเอาศอกข้างซ้าย ลงไปใกล้พื้นที่สุด บิดกลับไปทางขวา ทำสลับไปจนครบจำนวนที่กำหนด